Our Lady of Lavang, Vietnamese Catholic Church, Albuquerque, New Mexico:Home

Address: 6800 Gonzales Rd SW - Albuquerque, NM 87121 -- Office: (505) 275-3079

Chào mừng và cảm ơn các bạn đến thăm trang web
Giáo Xứ Đức Mẹ La Vang!

Xin chào mừng và cảm ơn quý vị đến thăm trang web của Giáo Xứ Đức Mẹ La Vang tại thành phố Albuquerque, New Mexico.

Giáo Xứ Đức Mẹ La Vang là một giáo xứ thể nhân và là giáo xứ duy nhất dành cho người Công Giáo Việt Nam thuộc Tổng Giáo Phận Santa Fe. Giáo Xứ được chính thức thành lập vào ngày 4 tháng 7 năm 1984.

Hiện nay Giáo Xứ Đức Mẹ La Vang có khoảng 250 gia đình và cha chính xứ là Linh Mục Giuse Bùi Mạnh Tín. This site has received hits since July, 1, 2007.


Chuyện Cảm Hứng